Nivelet e njohjes së gjuhës gjermane

Mystore Zoki
Një model unik mësimi

Çfarë do të thotë niveli A1, A2, B1, B2, C1, C2?

Hapi i parë në rrugën drejt qëllimit tuaj është të përcaktoni nivelin tuaj aktual të njohurive. Njohja e gjermanishtes ndahet ne nivele. Për secilin nga këto nivele ekziston një certifikatë ndërkombëtare që mund të kaloni, pas njohurive të marra.

Ju mund të shihni një përmbledhje të të gjitha niveleve dhe kuptimet e tyre në tabelën e mëposhtme:

Përdorimi elementar i gjuhës

A1
Kadidat kupton dhe përdor shprehje të njohura, të përditshme dhe fjali mjaft të thjeshta, të cilat i referohen plotësimit të nevojave specifike. Ai është në gjendje të prezantojë veten dhe të tjerët, t'u bëjë pyetje njerëzve të tjerë në lidhje me personalitetin e tyre - për shembull ku jetojnë, çfarë lloj njerëzish njohin ose çfarë zotërojnë - dhe t'u përgjigjet vetë pyetjeve të tilla. Ai është në gjendje të arrijë një marrëveshje në mënyrë të thjeshtë, nëse bashkëbiseduesit flasin ngadalë dhe qartë dhe nëse janë të gatshëm ta ndihmojnë.
A2
Kandidati kupton fjali dhe shprehje të përdorura shpesh, të cilat lidhen me fusha me kuptim të menjëhershëm (për shembull, informacione personale dhe familjare, pazar, puna dhe mjedisi i afërt). Ai është në gjendje të arrijë një marrëveshje në situata të thjeshta, rutinë që përfshijnë një shkëmbim të thjeshtë dhe të drejtpërdrejtë të informacionit për gjëra të njohura dhe të zakonshme. Ai është në gjendje të përshkruajë me fjalë të thjeshta sfondin dhe arsimimin e tij, mjedisin e menjëhershëm dhe çështjet që lidhen me nevojat imediate.

Përdorimi i pavarur i gjuhës

B1
Kandidati është në gjendje të kuptojë përmbajtjen kryesore, kur përdoret një gjuhë standarde e qartë dhe përmbajtje familjare që lidhen me punën, shkollën, kohën e lirë etj. Ai është në gjendje të përballojë shumicën e situatave që has gjatë udhëtimit në vendet gjermanishtfolëse. Ai është në gjendje të shprehet qartë dhe me kuptim për tema të njohura dhe fusha me interes personal. Ai është në gjendje të flasë për përvojat dhe përvojat, të përshkruajë ëndrrat, shpresat dhe qëllimet e tij dhe të shpjegojë shkurtimisht planet dhe qëndrimet e tij.
B2
Kandidati është në gjendje të kuptojë përmbajtjen kryesore të teksteve komplekse për tema konkrete dhe abstrakte; kupton diskutimet profesionale në fushën e tij. Ai mund të komunikojë spontanisht dhe rrjedhshëm, në mënyrë që një bisedë normale me një folës amtare të jetë e mundur pa shumë përpjekje për të dyja palët. Mund të shprehet qartë dhe në detaje për një gamë të gjerë temash, të shpjegojë mendimin e tij për çështjen në fjalë dhe të listojë të mirat dhe të këqijat e opsioneve të ndryshme.

Përdorimi kompetent i gjuhës

C1
Kandidati është në gjendje të kuptojë një gamë të gjerë tekstesh kërkuese, më të gjata dhe të njohë kuptimet e nënkuptuara në to. Ai është në gjendje të shprehet spontanisht dhe rrjedhshëm, pa nevojë të shpeshtë dhe të dukshme për të kërkuar shprehje të përshtatshme. Ai është në gjendje ta përdorë gjuhën në mënyrë efektive dhe fleksibël në jetën sociale dhe profesionale, ose gjatë arsimit dhe studimeve. Ai është në gjendje të shprehet qartë, të strukturuar dhe gjithëpërfshirëse për përmbajtjen komplekse dhe në të njëjtën kohë përdor në mënyrë të përshtatshme mjete të ndryshme për të lidhur tekstin.
C2
Kandidati praktikisht është në gjendje të kuptojë gjithçka që lexon ose dëgjon pa asnjë përpjekje. I aftë për të përmbledhur informacionin nga burime të ndryshme të shkruara ose gojore dhe për të dhënë arsyetime dhe shpjegime përmes prezantimit kuptimplotë. Ai është në gjendje që spontanisht, jashtëzakonisht rrjedhshëm dhe me saktësi të shprehë dhe të qartësojë nuancat më të imta të kuptimit të përmbajtjeve më komplekse.
Mystore Zoki
Einstufungstest

Si mund të kontrolloj se në çfarë niveli jam tani?

Bëni një test falas dhe zbuloni se në çfarë niveli janë njohuritë tuaja të gjuhës gjermane. Regjistrohu për testin më poshtë (do të marrësh gjithçka brenda vetëm disa sekondave). Bazuar në rezultatet, ju mund të vendosni lehtësisht për cilin nivel të kursit premium të aplikoni ose për cilën certifikatë mund të aplikoni.
Mystore Zoki
Certifikata

A marr një certifikatë në kursin tuaj?

Shkollat e gjuhës nuk lëshojnë kurrë certifikata të njohjes së një gjuhe (ato mund të lëshojnë vetëm certifikata të kurseve të ndjekura). Certifikata merret me dhënien e provimit ndërkombëtar të gjuhës gjermane para komisionit. Për shembull. në Institutin Goethe pranë jush. Në kursin tim ju mund të merrni njohuritë që ju nevojiten për të kaluar me sukses këtë provim.

Si të jam gati për provim?

Ju rekomandoj që të regjistroheni në aplikacionin web Mystore Zoki premium, ku ne i kalojmë në detaje të gjitha segmentet e gramatikës gjermane. Brenda aplikacionit, ju keni akses në mësime të avancuara video dhe ushtrime me tekst për t'u praktikuar në vetë platformën. Aplikacioni është zhvilluar plotësisht në gjuhën tonë, gjë që jua bën më të lehtë gjetjen e rrugës. Me 10-15 min. ushtrime në aplikacion çdo ditë, flisni gjermanisht në 90 ditë dhe jini gati të uleni për certifikatën!