Shkolla plotësuese online

Mystore Zoki
Shkolla plotësuese online

Për nxënësit e shkollave fillore nga klasa I deri në IV

Duke u bazuar në faktin se prindërit shpesh nuk kanë kohë të mjaftueshme për t'iu kushtuar fëmijëve të tyre dhe për t'i ndihmuar ata në edukimin e tyre për shkak të mbipopullimit me punë dhe ritmit të shpejtë të jetës, ne krijuam një shkollë online për t'i ndihmuar fëmijët të zotërojnë me sukses materialin, të zgjidhin detyrat e shtëpisë dhe të zhvillojnë aftësitë e tyre.

Mësoni me një mësues personal në internet

Ju prezantojmë shkollën tonë plotësuese online për nxënësit fillor nga klasa e parë deri në klasën e katërt. Kjo shkollë ofron një koncept unik të mësimeve individuale dhe grupore në internet, me një mësues personal i cili do të ndihmojë në detyrat e shtëpisë dhe do të monitorojë zhvillimin e nxënësve në shkollë. Kjo shkollë plotësuese online është e dedikuar veçanërisht për fëmijët tanë në diasporë, por çdo fëmijë që dëshiron të mësojë dhe zhvillojë aftësitë e tij është i mirëpritur. Përveç mësimit të gjuhës së vendit të tyre të origjinës, fëmijët gjithashtu do të shoqërohen me moshatarët e tyre në klasa në grup dhe do të bëjnë miq të rinj. 

Mystore Zoki
Shkolla plotësuese online

Mësimdhënie individuale dhe në grup

Orari i shkollës sonë është i tillë që çdo fëmijë ndjek 2 mësime individuale dhe 2 grupe në javë me mësuesin e zgjedhur online. Mësuesi ka për detyrë ta ndihmojë fëmijën në përcaktimin e materialit që studion atë javë në shkollën e shtëpisë dhe në zgjidhjen e detyrave të shtëpisë. Në klasat në grup, fëmijët shoqërohen dhe njohin bashkëmoshatarët e tyre përmes një mënyre interaktive dhe argëtuese. Gjatë gjithë kësaj kohe, prindi mund të ndjekë ecurinë e fëmijës së tij përmes raporteve të mësuesit.

Në kuadër të aktiviteteve të shkollës sonë plotësuese kemi përgatitur një paketë me tekste në format pdf që mund t'i shkarkoni plotësisht falas duke plotësuar pyetësorin.